Wild Blueberry Banana Smoothie

Wild Blueberries, Banana, Milk Option (Whole, Almond, Oat)
$8.99